TP HCM đưa ra chính sách hỗ trợ lương cho giáo viên mầm non mới ra trường

Theo đó, TP sẽ kéo dài thời gian thực hiện điểm c, khoản 4.2, điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND (ngày 14-6-2014) của HĐND TP.HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TP.
Cụ thể, HĐND TP thống nhất tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020 – 2021 đến hết năm học 2024 – 2025 theo mức như sau: Năm đầu được tuyển dụng: hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng;
Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng;
Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng và từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành”.
Bên cạnh đó, TP cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2, điều 1, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND (ngày 6-7-2017) của HĐND TP.HCM về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn.
Cụ thể, TP cho phép hợp đồng giáo viên (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm.
Ngoài ra, TP cũng hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị trong 9 tháng/năm
Bạn cũng có thể thích