Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VII sẽ diễn ra tại Sơn La

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII năm 2021.

Theo đó, Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII năm 2021 dự kiến diễn ra vào Quý IV năm 2021 tại Sơn La, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Son La, sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ, các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái sinh sống.

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018 tại Hà Giang. Ảnh: T.L

Nghệ thuật hát Then, đàn Tính được biết là loại hình nghệ thuật độc đáo của các dân tộc Tày, Nùng, Thái và một số dân tộc khác, đã góp phần làm nên tính đa dạng trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, luôn gắn liền với đời sống xã hội của đồng bào từ bao đời nay, là sự kết hợp vẻ đẹp con người với thiên nhiên, giữa giá trị nghệ thuật sâu sắc với yếu tố tinh thần và tâm linh, bày tỏ khát vọng về cuộc sống bình yên, khát vọng vươn tới ấm no hạnh phúc.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan nghệ thuật Hát then, đàn tính toàn quốc định kỳ tổ chức 3 năm một lần, loại hình nghệ thuật này vẫn minh chứng được sức sống mãnh liệt trong sinh hoạt cộng đồng dân tộc Tày – Nùng – Thái và một số dân tộc khác qua các nghi lễ văn hóa tín ngưỡng và hình thức văn nghệ quần chúng.

Do vậy, Liên hoan nghệ thuật hát Then đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hát then – đàn tính của các dân tộc Tày – Nùng – Thái, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế; tôn vinh một loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Thái và một số dân tộc khác ở Việt Nam, qua đó góp phần phát huy, phát triển và không ngừng sáng tạo những giá trị văn hóa mới trong thời kỳ phát triển đất nước, mở rộng hội nhập quốc tế, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sức hút để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tại các địa phương.

Q.VY

Bạn cũng có thể thích