3 trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng vào năm 2021

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, theo đó quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ cũng có sự thay đổi.
Cụ thể, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định 3 trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng như sau:
Trường hợp 1, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.
Từ năm 2021, có 3 trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng - Ảnh 1
Trường hợp 2, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp thứ 3, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.
Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2021, khu vực nhà ở phải có giấy phép sẽ có 4 trường hợp.
Trường hợp 1, nhà ở riêng lẻ tại đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp 2, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp 3, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.
Trường hợp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô trên 7 tầng.
Bạn cũng có thể thích